โรงพยาบาลเชียงกลาง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA)

ITA 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

 • 5.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

 • 5.2 โครงการ

 • 5.3 รายงานการประชุม

 • 5.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 • 6.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

 • 6.2 โครงการ

 • 6.3 รายงานการประชุม

 • 6.4 แผนงานโครงการ

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 • 7.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

 • 7.2 โครงการ

 • 7.3 หนังสือเชิญประชุม

 • 7.4 รายงานการประชุม

 • 7.5 ภาพถ่ายประกอบ

 • 7.6 หนังสือรายงานผู้บริหาร พร้อมขออนุญาตเผยแพร่

 • 7.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • 11.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

 • 11.2 รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมา 2561

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • 12.1 รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

 • 12.1.1 การกำกับติดตามงบ ตามแผน ปี2562

 • 12.1.2 แผนงบประมาณ ปี2562

 • 12.2 รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไตรมาส 3 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562

 • 12.2.1 การกำกับติดตามงบ ตามแผน และแผนงบประมาณ ปี2562 ไตรมาส 3 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

 • 13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • 13.2 ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 • 13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

 • 13.4 รายงานการประชุม

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 • 18.1 ขออนุญาตเผยแพร่โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 18.2-3 ขออนุมัติโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ โรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 18.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ โรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 18.4.1 ภาพรายงาน

 • 18.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

 • 19.1 หลักฐานการรวมกลุ่ม

 • 19.2 ระเบียบของชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ชมรมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเชียงกลาง)

 • 19.3 รายงานผลการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส

 • 19.4 กิจกรรมพยายามปรับปรุง น้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้พยาบาล 3 คัน

 • 19.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 • 20.1 ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 20.2 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 20.3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

 • 20.3.1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 • 20.4 รูปภาพการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงกลาง

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 • 23.1แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ

 • 23.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โรงพยาบาลเชียงกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

 • 23.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

 • 26.1 Flow chart การให้บริการประชาชน

 • 26.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข